Home ราคาไม้ระแนง สำหรับติดตั้งรั้วไม้ระแนงบนกำแพงบ้าน การติดตั้วรั้วไม้ระแนงเพื่อความสวยงาม

การติดตั้วรั้วไม้ระแนงเพื่อความสวยงาม

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้วรั้วไม้ระแนง โดยจะเป็นการนำไม้ระแนงคอนวูดมาใช้งาน ไม้ระแนงคอนวูดจะมีความหนา 1.1 เซ็นติเมตร เมื่อเทียบกับราคาไม้ระแนงแบบอื่นแล้วถือว่าราคาคุ้มค่า

รั้วไม้ระแนงสีขาวสำหรับติดตั้งบนกำแพงบ้าน