Home รั้วต้นไม้ หรือต้นไม้ริมรั้วควรจะเลือกต้นไม้อะไรมาตกแต่งบ้าน การเลือกรั้วต้นไม้ หรือต้นไม้ริมรั้วมาตกแต่งสวน

การเลือกรั้วต้นไม้ หรือต้นไม้ริมรั้วมาตกแต่งสวน

รั้วต้นไม้

การเลือกต้นไผ่มาปลูกเป็นรั้วต้นไม้ หรือต้นไม้ริมรั้วสำหรับตกแต่งสวนนั้นควรเลือกลักษณะเป็นลำ หรือกอละ 2-3ต้น และไม่ควรเลือกต้นที่สูงเกินไปเพราะจะดูแลต้นไม้ริมรั้วได้ยาก

ต้นไทรเกาหลี ต้นไม้ริมรั้วที่นิยมนำมาจัดสวน