Home การเลือกไม้ระแนงสำหรับตกแต่งสวน และจัดสวนด้วยระแนงไม้เลื้อย การเลือกหลังคาระแนงไม้เลื้อยมาใช้ในงานตกแต่ง

การเลือกหลังคาระแนงไม้เลื้อยมาใช้ในงานตกแต่ง

ระแนงไม้,ระแนงไม้เลื้อย

หลังคาระแนงไม้เลื้อย เป็นงานไม้ที่นิยมสำหรับตกแต่งจัดสวน เมื่อปลูกไม้เลื้อยบนโครงระแนงจะทำให้เกิดความร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้นและยังสวยงามอีกด้วย